STATUT FUNDACJI
„Fundacja Edukacyjno-Rozwojowa Zielone Pojęcie”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Edukacyjno-Rozwojowa Zielone Pojęcie; zwana jest w dalszej części Statutu „Fundacją”, ustanowiona przez Renatę Weber i Katarzynę Wojciechowską, zwanymi dalej fundatorami, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Pagieła w Kancelarii Notarialnej w Cieszynie przy ulicy Bobreckiej nr 27 w dniu 30 grudnia 2019 roku Repertorium A Nr 4129/2019 działa na podstawie prawa polskiego oraz niniejszego statutu. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja Zielone Pojęcie. Fundacja może używać znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek chronionego prawem.
 2. Siedzibą Fundacji jest Cieszyn.
 3. Fundacja podlega nadzorowi Ministra Edukacji Narodowej.

§ 2

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 3. Czas istnienia Fundacji jest nieokreślony.

§ 3

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

Rozdział II
Majątek Fundacji

§ 4

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
 2. Fundusz założycielski Fundacji obejmuje 4.000,00 zł w gotówce wniesionej przez fundatorów.
 3. Fundacja może czerpać dochody także z następujących źródeł:

– darowizn osób fizycznych i prawnych oraz organizacji komitetów dobroczynnych, tak z kraju, jak i z zagranicy,

– dotacji i grantów,

– spadków i zapisów,

– zbiórek i imprez publicznych,

– majątku ruchomego i nieruchomości,

– działalności gospodarczej i inwestycyjnej Fundacji prowadzonej zgodnie ze Statutem.

§ 5

Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celu statutowego, jak również na działalność gospodarczą. Z Funduszu Założycielskiego Fundacja przeznacza 3000,00 zł na działalność statutową oraz 1000,00 zł na działalność gospodarczą.

Rozdział III
Cele, zasady, metody i zakres działania Fundacji

§ 6

I. Celami Fundacji są:

 1. wspieranie rozwoju jednostki we wszystkich obszarach życia – prywatnym i zawodowym, poprzez wspieranie rozwoju osobistego, pomoc w rozwiązywaniu problemów, wzmocnienie indywidualnego potencjału, rozwój i podnoszenie kompetencji i umiejętności.
 2. promocja kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
 3. przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć i inne przesłanki,
 4. przeciwdziałanie przemocy wobec różnych grup dyskryminowanych, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet,
 5. wspieranie i upowszechnianie problematyki kobiecej, problematyki gender oraz feminizmu,
 6. wspieranie udziału kobiet w życiu publicznym, politycznym i kulturalnym,
 7. upowszechnianie w społeczeństwie, w organizacjach pozarządowych, instytucjach państwowych i prywatnych wiedzy z zakresu równości i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć oraz inne przesłanki,
 8. promowanie autorów i autorek, publikacji, wydawnictw poświęconych rozwojowi osobistemu, podnoszeniu kompetencji w życiu prywatnym i zawodowym oraz szeroko rozumianej problematyce równości i antydyskryminacji,
 9. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka,
 10. wspieranie bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie patologii w życiu publicznym, promowanie pokojowego rozwiązywania konfliktów,
 11. wspieranie niezależności ekonomicznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy,
 12. wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego otwartego na różnice,
 13. wspomaganie rozwoju demokracji obywatelskiej oraz współpracy między jednostkami i grupami,
 14. upowszechnianie wiedzy i likwidowanie barier związanych z dostępem do nowych technologii,
 15. promowanie i organizacja wolontariatu,
 16. wspomagająca rozwój i współdziałanie wspólnot i społeczności lokalnych,
 17. działalność w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 18. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 19. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
 20. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 21. działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 22. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności
 23. działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
 24. działalność w zakresie opieki i pomocy społecznej,
 25. działalność w zakresie profilaktyki społecznej,
 26. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 27. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 28. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
 29. działalność w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
 30. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

II. Dla realizacji celów statutowych obejmujących działalność pożytku publicznego Fundacja może prowadzić następującą nieodpłatną i odpłatną działalność poprzez:

 1. organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, debat, konferencji, seminariów, wystaw, spotkań edukacyjnych, wycieczek grup edukacyjnych i samokształceniowych, prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
 2. organizację akcji medialnych (projektów, akcji i kampanii społecznych) w zakresie spójnym z celami Fundacji,
 3. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 4. doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez osoby poszukujące pracy lub też chcące ją zmienić,
 5. doradztwo wspierające rozwój osobisty,
 6. organizowanie pomocy merytorycznej, materialnej i finansowej, pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej,
 7. organizowanie i prowadzenie placówek kulturalno-edukacyjnych,
 8. wspieranie merytoryczne, organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie spójnym z celami Fundacji,
 9. upowszechnianie wiedzy na temat pozytywnych skutków holistycznego rozwoju jednostki we wszystkich sferach życia,
 10. pomoc finansową, w tym fundowanie stypendiów;
 11. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych
 12. rzecznictwo w imieniu interesów grup mniejszościowych i dyskryminowanych ze względu na płeć i orientację seksualną, a także na inne przesłanki,
 13. organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,
 14. współpracę z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się działalnością spójną z celami Fundacji,
 15. prowadzanie działalności badawczej,
 16. działalność kulturalną, w tym wspieranie i organizację przedsięwzięć wydawniczych
  i artystycznych,
 17. promowanie nowych technologii.

III. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również tworzyć oddziały poza miejscem swojej siedziby.

Rozdział IV
Organy Fundacji

Naczelnym organem Fundacji jest:

1) Zarząd Fundacji.

§ 7
Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 3 osób jednomyślnie powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów na czas nieokreślony.
 2. W przypadku śmierci któregoś z Fundatorów, prawo do powoływania i odwoływania członków Zarządu przysługuje drugiemu z Fundatorów.
 3. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.
 4. Członkiem Zarządu może być Fundator.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci bądź odwołania członka Zarządu.
 6. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 8

 1. Do wyłącznej kompetencji Zarządu Fundacji należy:

1) uchwalanie programów działania Fundacji i planów jej realizacji,

2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, a w szczególności wobec organów państwowych i innych organizacji i udzielanie pełnomocnictw,

3) sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji,

4) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,

5) uchwalanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji,

6) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,

7) tworzenie i likwidacja oddziałów i określanie zakresu ich działania w ramach Fundacji,

8) podejmowaniu uchwał o przystąpieniu bądź wstąpieniu Fundacji do innej organizacji,

9) ustalenie regulaminów wydatkowania środków Fundacji na cele statutowe,

10) ustanawianie tytułów honorowych i innych wyróżnień oraz uchwalanie regulaminu ich przyznawania osobom i innym podmiotom zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację,

11) uchwalanie instrukcji w zakresie administrowania majątkiem i działalności finansowej,

12) decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji i ustalenie liczby stałych pracowników,

13) ustalenie podziału pracy między członkami Zarządu,

14) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji.

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 9
Sposób reprezentacji Fundacji

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych składa:

– Prezes Zarządu jednoosobowo,

– Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu albo członek Zarządu i pełnomocnik Zarządu łącznie, w przypadku zarządu wieloosobowego.

Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 10

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie wyodrębnionych organizacyjnie zakładów lub zakładu, na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd.

§ 11

Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego oraz nabywać, względnie zbywać udziały i akcje w spółkach kapitałowych.

§ 12

Dla realizacji swoich celów Fundacja może również, na podstawie odrębnych umów, wspierać lub współuczestniczyć w zbieżnej z jej celami działalności innych fundacji i podmiotów.

§ 13

Dochody pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn przeznacza się wprost na realizację celów statutowych Fundacji, chyba że testator lub darczyńca postanowi co innego.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 14
Zmiana Statutu

 1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.
 2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 15
Tworzenie oddziałów, połączenie z inną fundacją

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
 2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 4. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 5. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 16
Likwidacja Fundacji

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd.
 3. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, w szczególności przez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi.

Nasi partnerzy

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco.

Zobacz, co planujemy
w najbliższym czasie

i zapisz się na interesujące Cię wydarzenie.

Zobacz