Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI
„Fundacja Edukacyjno-Rozwojowa Zielone Pojęcie”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Edukacyjno-Rozwojowa Zielone Pojęcie; zwana jest w dalszej części Statutu „Fundacją”, ustanowiona przez Renatę Weber i Katarzynę Wojciechowską, zwanymi dalej fundatorami, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Pagieła w Kancelarii Notarialnej w Cieszynie przy ulicy Bobreckiej nr 27 w dniu 30 grudnia 2019 roku Repertorium A Nr 4129/ 2019.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz innych przepisów obowiązującego prawa, oraz na podstawie statutu.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 4. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja Zielone Pojęcie. Fundacja może używać znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek chronionego prawem.
 5. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest Cieszyn.

§ 3

Fundacja podlega nadzorowi Ministra Edukacji Narodowej.

§ 4

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

§ 5

Czas istnienia Fundacji jest nieokreślony.

§ 6

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II

Cele, zasady, metody i zakres działania Fundacji

§ 7

I. Celami Fundacji są:

 1. wspieranie rozwoju jednostki we wszystkich obszarach życia – prywatnym i zawodowym,   poprzez   wspieranie   rozwoju   osobistego,   pomoc w rozwiązywaniu problemów, wzmocnienie indywidualnego potencjału, rozwój i podnoszenie kompetencji i umiejętności,
 2. promocja kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 3. przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć i inne przesłanki,
 4. przeciwdziałanie przemocy  wobec  różnych  grup  dyskryminowanych, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet,
 5. wspieranie  i  upowszechnianie problematyki  kobiecej,  problematyki gender oraz feminizmu,
 6. wspieranie udziału kobiet w życiu publicznym, politycznym i kulturalnym,
 7. upowszechnianie w społeczeństwie, w organizacjach pozarządowych, instytucjach  państwowych  i  prywatnych  wiedzy  z  zakresu  równości i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć oraz inne przesłanki,
 8. promowanie autorów i autorek, publikacji, wydawnictw poświęconych rozwojowi  osobistemu,  podnoszeniu  kompetencji  w  życiu  prywatnym i zawodowym   oraz   szeroko   rozumianej   problematyce   równości i antydyskryminacji,
 9. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 10. wspieranie bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie patologii w życiu publicznym, promowanie pokojowego rozwiązywania konfliktów,
 11. wspieranie niezależności ekonomicznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy,
 12. wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego otwartego na różnice,
 13. wspomaganie rozwoju demokracji obywatelskiej oraz współpracy między jednostkami  1  grupami,  działalność  na  rzecz  integracji  europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 14. upowszechnianie wiedzy i likwidowanie  barier związanych z dostępem do nowych technologii,
 15. promowanie i organizacja wolontariatu,
 16. działalność wspomagająca rozwój i współdziałanie wspólnot i społeczności lokalnych,
 17. działalność  w  sferze  nauki,  szkolnictwa  wyższego,  edukacji,  oświaty i wychowania,
 18. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 19. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 20. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 21. działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 22. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności, prowadzenie działalności charytatywnej,
 23. działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633,655,974 i 1079),
 24. działalność w zakresie opieki i pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 25. działalność w zakresie profilaktyki społecznej,
 26. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 27. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 28. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
 29. działalność w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
 30. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 31. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych  wykluczeniem  społecznym;  działalność  na  rzecz  integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym lub ubóstwem,
 32. tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej,
 33. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
 34. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 35. działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
 36. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 37. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz  rozpowszechnianie  i  wdrażanie  nowych  rozwiązań  technicznych w praktyce gospodarczej,
 38. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 39. działalność na rzecz rewitalizacji,
 40. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie określonym w Art. 4. pkt 1-32a tej Ustawy.

II. Dla realizacji celów statutowych obejmujących działalność pożytku publicznego Fundacja może prowadzić następującą nieodpłatną działalność poprzez:

 1. organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, debat, konferencji, seminariów, wystaw,   spotkań   edukacyjnych,   wycieczek   grup   edukacyjnych i samokształceniowych, prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
 2. organizację akcji medialnych (projektów, akcji i kampanii społecznych) w zakresie spójnym z celami Fundacji,
 3. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 4. doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez osoby poszukujące pracy lub też chcące ją zmienić,
 5. doradztwo wspierające rozwój osobisty,
 6. organizowanie pomocy merytorycznej, materialnej i finansowej, pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej,
 7. organizowanie i prowadzenie placówek kulturalno-edukacyjnych,
 8. wspieranie merytoryczne, organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie spójnym z celami Fundacji,
 9. upowszechnianie wiedzy na temat pozytywnych skutków holistycznego rozwoju jednostki we wszystkich sferach życia,
 10. pomoc finansową, w tym fundowanie stypendiów;
 11. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych
 12. rzecznictwo w imieniu interesów grup mniejszościowych i dyskryminowanych ze względu na płeć i orientację seksualną, a także na inne przesłanki,
 13. organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,
 14. współpracę z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się działalnością spójną z celami Fundacji,
 15. prowadzanie działalności badawczej,
 16. działalność kulturalną, w tym wspieranie i organizację przedsięwzięć wydawniczych i artystycznych,
 17. promowanie nowych technologii,
 18. tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym lub ubóstwem (cel statutowy w postaci działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej realizowany jest w szczególności przez zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, wykluczeniem zawodowym),
 19. opiekę dzienną na dziećmi.

III. Dla realizacji celów statutowych obejmujących działalność pożytku publicznego Fundacja może prowadzić następującą odpłatną działalność poprzez:

 1. opiekę dzienną na dziećmi.

Rozdział III

Majątek Fundacji

§ 8

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
 2. Fundusz założycielski Fundacji obejmuje 4.000,00 zł w gotówce wniesionej przez fundatorów.
 3. Fundacja może czerpać dochody także z następujących źródeł:
 • darowizn osób fizycznych i prawnych oraz organizacji komitetów dobroczynnych, tak z kraju, jak i z zagranicy,
 • dotacji i grantów,
 • spadków i zapisów,
 • – zbiórek i imprez publicznych,
 • majątku ruchomego i nieruchomości,
 • działalności gospodarczej i inwestycyjnej Fundacji prowadzonej zgodnie ze Statutem.
 1. Środki finansowe mogą być lokowane w szczególności na rachunkach bankowych, w postaci lokat oraz obligacjach, udziałach, jednostkach funduszy inwestycyjnych, w nieruchomościach.
 2. Dopuszczalne jest zbycie poszczególnych składników majątku Fundacji, pod warunkiem, że środki uzyskane w zamian zostaną ulokowane w sposób określony powyżej, a zbycie tychże składników jest ekonomicznie uzasadnione.

§ 9

Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celu statutowego, jak również na działalność gospodarczą. Z Funduszu Założycielskiego Fundacja przeznacza 3000,00 zł na działalność statutową oraz 1000,00 zł na działalność gospodarczą.

§ 10

Nadwyżka przychodów nad kosztami Fundacji nie może być dzielona pomiędzy Fundatorów, pracowników, inne osoby zatrudnione (w tym w ramach umów cywilnoprawnych), członków organów, kadrę zarządzającą. Nadwyżkę przeznacza się na wzmocnienie potencjału Fundacji jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja.

§ 11

 1. Wynagrodzenia wszystkich zatrudnionych w Fundacji, w tym pracowników Fundacji, kadry zarządzającej, są ograniczone limitami, tj. nie mogą przekraczać wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późniejszymi zmianami).
 2. Wynagrodzenie dla osób obsługujących działalność Fundacji, w tym także wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji określa uchwałą Prezes Zarządu Fundacji.
 3. Członkowie Zarządu Fundacji mogą swoje funkcje pełnić w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy, lub wyłącznie na podstawie powołania. Członkowie Zarządu mogą zawierać z Fundacją umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne, dotyczące zadań innych niż zadania związane z pełnieniem funkcji członka Zarządu. Przy czynnościach prawnych z członkiem Zarządu lub w sporze z członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje inny z członków Zarządu działający samodzielnie.

§ 12

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi.
 2. Fundacja nie może przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowa.
 5. Fundacja nie przyjmuje ani nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000,00 (dziesięć tysięcy) euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. W przypadku, gdy przepisy prawa dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przewidywać będą kwotę niższą lub wyższą niż wskazana powyżej, której osiągnięcie skutkować będzie uznaniem fundacji za instytucje obowiązane, zakaz przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce dotyczyć będzie tak zmodyfikowanej kwoty.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji,
 3. Rada Programowa.

Rada Fundacji

§ 14
Postanowienia ogólne dotyczące Rady Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym o uprawnieniach wynikających z postanowień Statutu.
 2. Rada Fundacji składa się z od 3 (trzech) do 8 (ośmiu) Członków.
 3. Członków Rady Fundacji powołują jednomyślną uchwałą Fundatorzy.
 4. Odwołania Członka Rady mogą dokonać pozostali Członkowie jednomyślną uchwałą.
 5. Rada Fundacji jest powoływana na pięcioletnią kadencję, przy czym istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.
 6. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 7. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem  za przestępstwo  umyślne  ścigane  z  oskarżenia  publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 15
Kompetencje Rady Fundacji Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji w szczególności w zakresie zgodności działań Zarządu Fundacji z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i wewnętrznymi regulacjami.
 2. określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji;
 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
 4. wspieranie Fundacji od strony promocyjnej;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie Członkom Zarządu Fundacji absolutorium z działania.

§ 16
Posiedzenia Rady Fundacji

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w razie zaistnienia takiej potrzeby, nie rzadziej niż raz do roku.
 1. Rada Fundacji wybiera na swym pierwszym posiedzeniu, ze swego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Fundacji.
 2. Posiedzenia   zwołuje   Przewodniczący   Rady   Fundacji,   wysyłając za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia Członków Rady o planowanym porządku obrad Rady Fundacji. Posiedzenie może zwołać również każdy Członek Zarządu Fundacji.
 3. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć, na wniosek któregokolwiek z Członków Rady Członek Zarządu Fundacji. Przy czym Członek Zarządu uczestniczy w posiedzeniach Rady Fundacji wyłącznie w celu udzielania wyjaśnień.
 4. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Fundacji.

§ 17

Podejmowanie uchwał przez Radę Fundacji

 1. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 1. Udział Członka Rady w posiedzeniu jest możliwy także za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 1. Uchwały mogą być podejmowane także poza posiedzeniem, w głosowaniu pisemnym.
 2. Oddanie głosu w sposób określony w ust. 3 nie moze dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 18

Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu

 1. Zarząd Fundacji liczy od 1 Qednej) do 3 (trzech) osób jednomyślnie powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów na czas nieokreślony.
 2. W przypadku śmierci któregoś z Fundatorów, prawo do powoływania i odwoływania członków Zarządu przysługuje drugiemu z Fundatorów.
 3. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.
 4. Członkiem Zarządu może być Fundator.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci bądź odwołania członka Zarządu.
 6. Członek  Zarządu  nie  może  być  skazany  prawomocnym  wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19

Kompetencje Zarządu

 1. Do wyłącznej kompetencji Zarządu Fundacji należy:
 1. uchwalanie programów działania Fundacji i planów jej realizacji,
 2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, a w szczególności wobec organów państwowych i innych organizacji i udzielanie pełnomocnictw,
 3. sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji,
 4. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
 5. uchwalanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji,
 6. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
 7. tworzenie i likwidacja oddziałów i określanie zakresu ich działania w ramach Fundacji,
 8. podejmowaniu uchwał o przystąpieniu bądź wstąpieniu Fundacji do innej organizacji,
 9. ustalenie regulaminów wydatkowania środków Fundacji na cele statutowe,
 10. ustanawianie tytułów honorowych i innych wyróżnień oraz uchwalanie regulaminu ich przyznawania osobom i innym podmiotom zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację,
 11. uchwalanie instrukcji w zakresie administrowania majątkiem i działalności finansowej,
 12. decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji i ustalenie liczby stałych pracowników,
 13. ustalenie podziału pracy między członkami Zarządu,
 14. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji,
 15. ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym.

2. Ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym.

§ 20

Sposób reprezentacji Fundacji

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych składa każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.

§ 21

Rada Programowa Fundacji

 1. Rada Programowa składa się z 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) osób powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję. Można pełnić funkcję członka Rady Programowej przez więcej niż jedną kadencję.
 2. Rada Programowa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
 3. Rada Programowa odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku.
 4. W posiedzeniach Rady Programowej, na jej zaproszenie bądź na własny wniosek uczestniczą członkowie Rady Fundacji i Zarządu.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Programowej Przewodniczący zwołuje na wniosek każdego z jej członków lub wniosek Zarządu. Nadzwyczajne posiedzenie winno się odbyć nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
 6. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów oddanych bez względu na liczbę osób obecnych, jeżeli wszyscy członkowie tego organu zostali prawidłowo zaproszeni.
 7. Do kompetencji Rady Programowej należy:
 1. wydawanie, na wniosek Rady Fundacji lub Zarządu, opinii i stanowisk we wszystkich sprawach związanych z działalnością Fundacji,
 2. inicjowanie działań popularyzujących idee oraz dokonania Fundacji,
 3. sprawowanie funkcji doradczych dla pozostałych organów Fundacji w zakresie merytorycznej działalności jednostek organizacyjnych.

Rozdział V

Partycypacja zatrudnionych w zarządzaniu

§22

 1. Fundacja jest zarządzana na zasadach demokratycznych.
 2. Zarząd jest obowiązany co najmniej raz w roku, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przeprowadzić spotkanie konsultacyjne z osobami zatrudnionymi w Fundacji, dotyczące informacji o działalności i sytuacji ekonomicznej Fundacji oraz przewidywanych w tym zakresie kierunkach zmian.
 3. Wnioski ze spotkania konsultacyjnego przedstawione przez osoby zatrudnione podlegają dyskusji na zebraniu Zarządu. Zarząd jest obowiązany przedstawić zatrudnionym pisemną informację o wykorzystaniu tych wniosków.
 4. Szczegółowe warunki i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 2 oraz przeprowadzania konsultacji z pracownikami określa regulamin przyjęty przez Zarząd.
 5. Fundacja może posiadać organ konsultacyjno-doradczy, w skład którego wchodzą wszystkie osoby zatrudnione w Fundacji. Uchwałę o powołaniu organu konsultacyjno-doradczego podejmuje Zarząd.
 6. W przypadku, gdy liczba osób, o których mowa w ust. 5 powyżej, przekracza 10, organ konsultacyjno-doradczy może składać się z przedstawicieli tych osób w liczbie nie mniejszej niż 3.
 7. Do kompetencji organu konsultacyjno-doradczego należy w szczególności:
 • zapoznawanie się nie rzadziej niż raz w roku z wynikami działalności przedsiębiorstwa społecznego oraz wyrażanie opinii w tym zakresie;
 • opiniowanie regulaminu pracy lub zasad organizacji pracy ustalanych przez przedsiębiorstwo społeczne oraz proponowanych zmian w tym zakresie;
 • opiniowanie planowanych działań przedsiębiorstwa społecznego, w tym na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej;
 • wydawanie opinii nt. strategii działalności Fundacji jako przedsiębiorstwa społecznego, sytuacji ekonomicznej i planowanych w tym zakresie kierunkach zmian;
 • wyrażanie opinii w innych sprawach przekazanych do zaopiniowania przez Zarząd.

8. Szczegółowe zasady działania organu konsultacyjno-doradczego, w tym dotyczące organizacji jego spotkań, może określić regulamin przyjęty przez Zarząd.

9. W przypadku powołania organu konsultacyjno-doradczego Zarząd nie jest zobligowany do przeprowadzania konsultacji, o których mowa w ust. 2 powyżej.

10. W Fundacji mogą zostać wdrożone uchwałą Zarządu dodatkowe procedury realizujące zasadę partycypacji osób zatrudnionych w zarządzaniu.

11. W przypadku ubiegania się przez Fundację o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego lub posiadania statusu przedsiębiorstwa społecznego, zapewnienie  partycypacji  zatrudnionych  w  zarządzaniu,  zgodnie  z powyższymi ustępami lub w innych formach wynikających z przepisów prawa, jest obligatoryjne.

Rozdział VI

Działalność gospodarcza Fundacji

§23

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie wyodrębnionych organizacyjnie zakładów lub zakładu, na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd.

§24

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa, przy czym przedmiot działalności gospodarczej i przedmiot odpłatnej działalności statutowej, w przypadku jej prowadzenia, nie może się pokrywać.
 2. W ramach działalności gospodarczej Fundacja realizuje działania zgodnie z klasyfikacją PKD 2007:
 1. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
 2. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 3. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 4. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 5. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 6. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 7. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
 8. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
 9. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
 10. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 11. 73.12.D Pośrednictwo w  sprzedaży  miejsca  na  cele  reklamowe  w pozostałych mediach,
 12. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
 13. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
 14. 58.11.Z Wydawanie książek,
 15. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 16. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 17. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, UWAGI: Doradztwo VA,
 18. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 19. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
 20. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 21. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 22. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 23. 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych;
 24. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 25. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 26. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 27. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 28. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 29. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 30. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,
 31. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,
 32. 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.
 33. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

3. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację kieruje Zarząd Fundacji.

4. Fundacja prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2021 poz. 217 z późn. zm.).

5. Jeżeli w określonym powyżej zakresie działania Fundacji wymagane będą pozwolenia, zezwolenia lub koncesje, Fundacja rozpocznie taką działalność po uprzednim ich uzyskaniu.

6. Poszczególne rodzaje działalności Fundacja może uruchamiać stopniowo. Może też zawieszać prowadzenie rozpoczętych rodzajów działalności. Decyzję o podjęciu poszczególnych rodzajów działalności i o ich zawieszeniu podejmuje Zarząd.

§ 25

Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego oraz nabywać, względnie zbywać udziały i akcje w spółkach kapitałowych.

§ 26

Dla realizacji swoich celów Fundacja może również, na podstawie odrębnych umów, wspierać lub współuczestniczyć w zbieżnej z jej celami działalności innych fundacji i podmiotów.

§ 27

Dochody pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn przeznacza się wprost na realizację celów statutowych Fundacji, chyba że testator lub darczyńca postanowi co innego.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 28

Zmiana Statutu

 1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów Fundacji przez poszerzenie listy celów statutowych.
 2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.

§ 29

Połączenie z inną fundacją

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 16

Likwidacja Fundacji

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd.
 3. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, w szczególności przez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi.