Regulamin

Regulamin rezerwacji miejsc na wydarzenia i dokonywania płatności za uczestnictwo w wydarzeniach płatnych.

Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady rezerwacji miejsc na wydarzenia o zaplanowanej ograniczonej liczbie uczestników i świadczenia usług sprzedaży. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).

SPRZEDAWCĄ i równocześnie ADMINISTRATOREM serwisu internetowego jest:

FUNDACJA EDUKACYJNO-ROZWOJOWA ZIELONE POJĘCIE (zwana dalej USŁUGODAWCĄ), adres (w tym adres do korespondencji): ul. Sejmowa 10, 43-400 Cieszyn, KRS 0000823450, NIP 5482728931, REGON 38529992800000.

KLIENT/KONSUMENT ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed wysłaniem zgłoszenia chęci uczestnictwa w wydarzeniu i dokonaniem zapłaty. Wykonanie tych czynności jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

I. Definicje

1. SERWIS INTERNETOWY – pod pojęciem tym rozumie się stronę internetową USŁUGODAWCY, dostępną w domenie www.zielone-pojecie.com.

2. UMOWA – umowa świadczenia usługi zawierana na odległość (drogą elektroniczną). Jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to zawarcie i realizacja umowy odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).

3. KLIENT – osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę serwisu internetowego.

4. KONSUMENT – KLIENT, osoba fizyczna dokonującą z USŁUGODAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą – precyzyjna definicja znajduje się w Kodeksie Cywilnym Art.22.

5. USŁUGA – usługa oferowana do sprzedaży, opisana w serwisie internetowym, obejmująca uczestnictwo KLIENTA w wydarzeniu organizowanym przez USŁUGODAWCĘ.

6. REGULAMIN – niniejszy Regulamin opisujący sposób rezerwacji miejsc na wydarzenia i procedurę sprzedaży.

7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży USŁUGI zawierana na odległość za pośrednictwem SERWISU INTERNETOWEGO, poczty e-mail i/lub telefonicznie.

8. ZGŁOSZENIE – oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia usługi).

II. Postanowienia ogólne.

1. Zakres działalności – rezerwacja miejsc (zgłoszenie) i sprzedaż udziału w wydarzeniach organizowanych przez Fundację.

2. KLIENT zobowiązany jest do wprowadzania do systemu danych zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

3. USŁUGODAWCA nie jest płatnikiem VAT i na życzenie wystawia dokument sprzedaży – fakturę.

4. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o USŁUGACH znajdujące się w serwisie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

A. Zgłoszenie elektroniczne

1. Zgłoszenia drogą elektroniczną można nadsyłać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu poprzez serwis internetowy www.zielone-pojecie.com, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego przy opisie wydarzenia w zakładce KALENDARIUM lub wysyłając e-mail na adres wskazany w zakładce KONTAKT.

2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego lub e-maila nie jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników. Wpisanie na listę uczestników jest skuteczne po spełnieniu łącznie warunków:

a) weryfikacji liczby dostępnych miejsc i potwierdzenia przez USŁUGODAWCĘ przyjęcia zgłoszenia – USŁUGODAWCA potwierdza przyjęcie zgłoszenia informując o tym KLIENTA e-mailem lub smsem.

b) W przypadku wydarzeń w których uczestnictwo jest odpłatne – wpłaty przez KLIENTA należnej zaliczki lub całości należności w terminie wskazanym przez USŁUGODAWCĘ. Informacja o terminie wymaganej wpłaty każdorazowo zawarta jest w opisie wydarzenia lub przekazana KLIENTOWI przez USŁUGODAWCĘ w momencie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

3. KLIENT może uiścić należną zaliczkę lub całość należności przed uzyskaniem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. W przypadku gdyby USŁUGODAWCA nie mógł potwierdzić przyjęcia zgłoszenia z uwagi na wyczerpanie liczby dostępnych miejsc, KLIENTOWI przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty. Zwrot nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty.

B. Zgłoszenie telefoniczne

1. Zgłoszenie drogą telefoniczną można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 dzwoniąc pod numery telefonów podane w zakładce KONTAKT.

2. Zgłoszenie telefoniczne nie jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników. Wpisanie na listę uczestników jest skuteczne po spełnieniu łącznie warunków:

a) weryfikacji liczby dostępnych miejsc i potwierdzenia przez USŁUGODAWCĘ przyjęcia zgłoszenia – USŁUGODAWCA potwierdza przyjęcie zgłoszenia informując o tym KLIENTA e-mailem lub smsem.

b) W przypadku wydarzeń w których uczestnictwo jest odpłatne, wpłaty przez KLIENTA należnej zaliczki lub całości należności w terminie wskazanym przez USŁUGODAWCĘ. Informacja o terminie wymaganej wpłaty każdorazowo zawarta jest w opisie wydarzenia lub przekazana KLIENTOWI przez USŁUGODAWCĘ w momencie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

3. KLIENT może uiścić należną zaliczkę lub całość należności przed uzyskaniem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. W przypadku gdyby USŁUGODAWCA nie mógł potwierdzić przyjęcia zgłoszenia z uwagi na wyczerpanie liczby dostępnych miejsc, KLIENTOWI przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty. Zwrot nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty.

IV. Ceny

1. Podane w serwisie internetowym ceny usług są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).

2. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili wysłania zgłoszenia.

V. Formy płatności:

1. Akceptowane przez USŁUGODAWCĘ formy płatności to:

a) przelew bankowy – płatność przelewem na konto bankowe podane w danych USŁUGODAWCY lub przesłane w potwierdzeniu zgłoszenia. Wpłata może dotyczyć zaliczki lub pełnej kwoty zamówienia, co każdorazowo wskazane będzie przez USŁUGODAWCĘ;

b) płatność gotówką – płatność w terminie i miejscu wskazanym przez USŁUGODAWCĘ. Płatność gotówką może dotyczyć zaliczki lub pełnej kwoty zamówienia, co każdorazowo wskazane będzie przez USŁUGODAWCĘ;

c) system płatności przelewy24.pl – system administrowany przez PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779 236 98 87, REGON 301345068, regulamin dostępny na stronie www.przelewy24.pl. System płatności realizuje płatności kartami płatniczymi – Visa Classic, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, PBK, JCB, American Express.

2. USŁUGODAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty całości albo części należności.

VI. Realizacja usługi

1. KLIENT wypełniając interaktywny formularza zgłoszenia deklaruje, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a także z opisem wydarzenia i kosztami uczestnictwa w wydarzeniu.

2. Jeżeli KLIENT otrzyma od USŁUGODAWCY potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i informację o nieprzekraczalnym terminie dokonania płatność oraz wymaganej kwoty, umowę uważa się za zawartą z obowiązkiem zapłaty. Jeżeli w wyznaczonym terminie KLIENT – bez względu na przyczynę – nie dokona wymaganej płatności, USŁUGODAWCA ma prawo do odstąpienia od umowy z dniem upływu terminu płatności.

VII. Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA

1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie USŁUGODAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik 1. W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej USŁUGODAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy e-mailem lub SMSem.

3. USŁUGODAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez KONSUMENTA płatności. USŁUGODAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku gdy płatność była dokonana kartą płatniczą USŁUGODAWCA dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach:

a) umowy o świadczenie usług, jeżeli USŁUGODAWCA wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą KONSUMENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi USŁUGODAWCA nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;

c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest usługa nieprefabrykowana, przygotowana według specyfikacji KONSUMENTA lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;

d) umowy zawartej na aukcji publicznej;

e) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą KONSUMENTA przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez USŁUGODAWCĘ o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Reklamacje

1. KLIENT może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zakładce KONTAKT, a także pocztą na adres siedziby USŁUGODAWCY. Wzór zgłoszenia reklamacji stanowi Załącznik nr 2.

2. Reklamacje mogą by

3. składane nie później niż 14 dnia od daty wykonania usługi. W przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) wskazanie wydarzenia, którego reklamacja dotyczy;

b) oznaczenie Kupującego – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,

c) przedmiot reklamacji,

d) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

5. USŁUGODAWCA rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.

6. USŁUGODAWCA może wydłużyć termin wskazany w pkt. 4, nie dotyczy to jednak reklamacji składanych przez KONSUMENTÓW. USŁUGODAWCA poinformuje o tym składającego reklamację, wskazując powody wydłużenia terminu. Jednocześnie USŁUGODAWCA wyznacza nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.

IX. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony www

1. USŁUGODAWCA w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW serwisu internetowego usługę przetwarzania formularza zgłoszenia chęci uczestnictwa w wydarzeniu. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.

2. Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową serwisu. W przypadku komputera – system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji serwisu internetowego konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia Polityka Prywatności.

X. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych KLIENTA przetwarzanych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego jest USŁUGODAWCA.

2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do potwierdzenia zgłoszenia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, potwierdzenie zgłoszenia może być niemożliwe.

3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych KLIENTA wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli KLIENT nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych omawia Polityka Prywatności.

4. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:

a) nazwisko i imię,

b) adres e-mail,

c) numer telefonu kontaktowego,

d) w przypadku firmy dodatkowo nazwa firmy oraz NIP.

5. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zgłoszenia chęci udziału w wydarzeniu służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KLIENTEM i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim.

XI. Postanowienia końcowe

1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.

2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie USŁUGODAWCY i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść Regulaminu może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

b) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.)- obowiązuje do 24.05.2018;

c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane. – obowiązuje od dnia 25.05.2018

d) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);

e) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);

f) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),

g) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)

4. W przypadku gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu.

5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

6. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

7. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

8. Treść załączników nr 1 i 2 stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1 – stanowi „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.pdf”

Załącznik nr 2 – stanowi „Zgłoszenia reklamacji.pdf„